Установка за разкъсване на отпадъци от хартия и велпапе с цел последващо балиране.